ADR
Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg. På engelska "European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road". På franska "Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route".

ADR-bestämmelser: lastning, lossning, hantering (Ämnesförteckning kodtolk kolumnrubriker ADR)
Kodas i ämnesförteckningen med CV1 till CV36. Följ länken nedan för komplett förteckning.

ADR-S (MSBFS 2011:1)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng. Gällande utgåva 2011:1. Föreskrifterna innehåller både internationella och nationella bestämmelser.

Aerosolbehållare (Behållare)
Ej påfyllningsbart kärl av metall, glas eller plast, som innehåller en gas eller gasblandning under tryck, med eller utan en vätska, ett pastaformigt eller ett pulverformigt ämne, och är utrustat med en utsläppsventil, som möjliggör trycktömning av innehållet i form av en suspension av fasta eller flytande partiklar i en gas, i form av skum, pasta eller pulver eller i flytande eller gasformigt tillstånd.

Användning (Ämnesförteckning kodtolk kolumnrubriker ADR)
Bestämmelser kodade S1 till S24, har egen kolumn i ämnesförteckning ADR.

Autotech
Autotech Teknikinformation AB

Avsändare (avs)
Med avsändare avses den som till någon annan lämnar farligt gods för transport eller som för egen räkning transporterar sådant gods. Om en transport utförs i enlighet med transportavtal skall med avsändare förstås den som är avsändare enligt transportavtalet.

BAM
Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung. Federal Institute for Materials Research and Testing

Begränsad mängd (Begränsade mängder Ämnesförteckning kodtolk kolumnrubriker ADR, streckfilmad, sträckfilmad)
Undantag/lättnad till ADR-bestämmelser avseende transport av sammansatt eller sträck-/krympfilmad förpackning bestående av ett flertal mindre innerförpackningar.

Benämning, teknisk/biologisk (teknisk biologisk)
En benämning som är bruklig i handböcker, i regelbundet utgivna publikationer och i vetenskaplig och teknisk text. Handelsnamn får inte användas för detta ändamål.

Beredskabsstyrelsen
Beredskabsstyrelsen är behörig myndighet i Danmark för transport av farligt gods på väg.

Brandfarlig beståndsdel (aerosolbehållare och engångsbehållare, med gas)
En gas som är antändbar vid normalt tryck i luft, eller ämnen och beredningar i vätskeform, som har en flampunkt av högst 100 °C.

BRS
Brand- och räddningsskolan (Arlanda).

Bärgningsförpackning (förp)
Specialförpackning, som uppfyller tillämpliga bestämmelser och i vilken skadade, defekta eller otäta kollin med farligt gods eller sådant farligt gods som spritts eller läckt ut kan placeras för transport till återvinning eller kvittblivning.

CAS-nummer
Chemical Abstract Service. Identifieringsnummer för kemiska ämnen.

CDI
Chemical Distribution Institute.

CEFIC
European Chemical Industry Council. Samarbetsorgan för den europeiska kemiska industrins branschorganisationer.

CEN
European Committe for Standardisation. Europeiska standardiseringskommittén.

CIM
Uniform Rules concerning the Contract for International Carriage of Goods by Rail. Enhetliga rättsregler för avtal om internationell järnvägsbefordran av gods.

CIV
Uniform Rules concerning the Contract for International Carriage of Passengers and Luggage by Rail. Enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av resande på järnväg.

CMR
Convention on the contract for the international carriage of goods by road.

Container (cont)
En transportutrustning (ramkonstruktion eller liknande utrustning), - som är varaktigt utförd och därigenom tillräckligt hållbar för att kunna användas upprepade gånger, - som är särskilt byggd för att underlätta transport av gods med ett eller flera transportslag utan omlastning av innehållet, - som är försedd med anordningar, vilka underlättar säkring och hantering, särskilt vid överflyttning från ett transportmedel till ett annat, - som är konstruerad så att fyllning och tömning underlättas (se även container, sluten; container, täckt; container, öppen; storcontainer och småcontainer). En växelcontainer är en container, som enligt EN 283 (utgåva 1991) uppvisar följande kännetecken - den är i fråga om mekanisk hållfasthet konstruerad uteslutande för transport med vagn eller fordon i land- eller färjetrafik, - den är inte staplingsbar, - den kan ställas av fordonet med fordonets egna utrustning på stödben och åter lyftas på. Anm Begreppet container innefattar varken vanliga förpackningar, IBC-behållare, tankcontainrar eller fordon.

Container, sluten (cont)
En fullständigt sluten container med styvt tak, styva sidoväggar, styva gavelsidor och golv. Begreppet innefattar containrar med öppningsbart tak, såvida taket kan stängas under transporten.

Container, täckt (cont)
En öppen container, som är försedd med en presenning som skydd för lasten.

Container, öppen (cont)
En container med öppet tak eller ett containerflak.

COTIF
Convention concerning International Carriage by Rail. Fördraget om internationell järnvägstrafik.

CSC (International Convention for Safe Containers)
Internationell konvention om säkra containrar (International Convention for Safe Containers, Genève, 1972) i aktuell gällande utgåva, utgiven av den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) i London. IMO (International Maritime Organization), hette tidigare Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO)

CTH
Chalmers tekniska högskola.

DGM Farligt Gods AB
Din expert inom farligt gods Vi är en totalleverantör av produkter och tjänster inom farligt gods, och med vårt globala nätverk kan vi erbjuda hjälp med högsta kompetens och kvalitetssäkrade produkter. Vi erbjuder rådgivning, konsultation och utbildning i farligt gods, men i vårt sortiment ingår också förpackningar, etiketter, skyddsutrustning, litteratur, dataprogram och andra produkter som underlättar för Er som är involverade i transport och hantering av faligt gods. Genom att låta oss bli Er samarbetspartner har Ni fått en "one stop shop" som förenklar, effektiviserar och kvalitetssäkrar de produkter och tjänster som Ni är i behov av för hantering och transport av farligt gods. I Sverige finns vi i Göteborg och Karlstad samt på flygplatserna Landvetter i Göteborg och Arlanda i Stockholm. Utöver våra fyra kontor i Sverige finns DGM i ytterligare 28 länder.

DGR
Dangerous Goods Regulations. DGR innehåller flygbolagens regler för nationell och internationell lufttransport av farligt gods. DGR är baserad på ICAO Technical Instructions och är kompletterad med flygbolagens tilläggsregler.

DSB
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap är behörig myndighet i Norge för transport av farligt gods på väg och järnväg.

Dunk
Förpackning av metall eller plast med fyrkantigt eller flersidigt tvärsnitt med en eller flera öppningar.

ECOSOC
Economic and Social Council. FN:s ekonomiska och sociala råd.

EEC
European Economic Community. Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG).

EEG
Europeiska ekonomiska gemenskapen.

EES
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

EG
Europeiska gemenskaperna.

EG-direktiv
Bestämmelser, beslutade av behörig institution inom den europeiska gemenskapen EG, och som är bindande med avseende på det resultat som skall uppnås för varje fördragspart som de är riktade till, men där nationella myndigheter får avgöra form och metoder.

EmS
Emergency Schedule. Nödlägesplan för att hantera brand i samband med transport av farligt gods till sjöss.

Engångsbehållare, med gas
Ej påfyllningsbart kärl, som innehåller en gas eller gasblandning under tryck. Det kan vara utrustat med eller utan utloppsventil.

EU
Europeiska unionen.

Farlig reaktion (Behållare)
a. förbränning eller avsevärd värmeutveckling, b. utveckling av brandfarliga, kvävningsframkallande, oxiderande eller giftiga gaser, c. uppkomst av frätande ämnen, d. uppkomst av instabila ämnen, e. farlig tryckstegring (endast för tankar).

Farlighetsnummer (Ämnesförteckning orange skylt numrerad skylt sifferskylt ADR)
Farlighetsnummer anger vilken eller vilka risker som är förknippade med ett farligt gods.

Farligt gods
Ämnen och föremål vars transport enligt ADR/ADR-S är antingen förbjuden eller tillåten endast under vissa i den angivna villkor.

Fast tank
En tank med volym över 1 000 liter, som är varaktigt fäst på ett fordon (som därigenom blir ett tankfordon) eller utgör en integrerad del av ramen till ett sådant fordon.

Fast ämne
a. Ett ämne med smältpunkt eller smältstart över 20 °C vid ett tryck av 101,3 kPa eller b. ett ämne som enligt provningsmetoden ASTM D 4359-90 inte är flytande eller som enligt kriterierna i den i 2.3.4 beskrivna provningsmetoden (penetrometermetoden) för bestämning av viskositet är tjockflytande

Fat
Cylindrisk förpackning av metall, papp, plast, plywood eller annat ändamålsenligt material och med plana eller välvda gavlar. Detta begrepp omfattar även förpackningar av annan form, t ex runda förpackningar med kägelformad hals eller spannformade förpackningar. Utanför detta begrepp faller trätunnor och dunkar.

Flampunkt
Den lägsta temperaturen hos en vätska, vid vilken dess ångor bildar en antändbar blandning med luft.

Flexibel IBC-behållare
En IBC-behållare som består av ett behållarskal, försett med ändamålsenlig driftutrustning och hanteringsanordningar, som är bildat av folie, väv eller annat flexibelt material eller av kombinationer av material av detta slag och om så krävs med invändig beläggning eller beklädnad.

FN (UN)
Förenta Nationerna. United Nations (UN).

FNs modellregelverk
Modellregelverk, som finns i bihang till elfte reviderade utgåvan av FN-rekommendationerna för transport av farligt gods, utgiven av Förenta Nationerna (ST/SG/AC.10/1/Rev.11).

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut.

Fordon
Anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad för färd på marken och ej löper på skenor. Se batterifordon, presenningsförsett fordon, tankfordon, täckt fordon och öppet fordon.

FoU
Forskning och utveckling.

Fyllare
Företag som fyller farligt gods i en tank (tankfordon, avmonterbar tank, UN‑tank eller tankcontainer), i ett fordon, en storcontainer eller småcontainer för transport i bulk eller i ett batterifordon eller en MEG-container.

Förare
Med förare avses den som framför transportenheten.

Förbränningsvärmare
En anordning som direkt använder vätske- eller gasformigt bränsle och inte utnyttjar överskottsvärmen från fordonets drivmotor.

Föreläggande
beslut av domstol eller annan myndighet som innebär att den beslutet riktar sig till ska vidta viss angiven åtgärd eller underlåta något (åtgärd krävs).

Förpackare
Företag som fyller farligt gods i förpackningar, inklusive storförpackningar och IBC-behållare, och i förekommande fall förbereder kollin för transport.

Förpackning
Kärl och alla andra beståndsdelar och material, som behövs för att kärlet skall fylla sin behållarfunktion (se även bärgningsförpackning, dammtät förpackning, IBC-behållare, innerförpackning, integrerad förpackning (plast), integrerad förpackning (glas, porslin, stengods), mellanförpackning, rekonditionerad förpackning, renoverad förpackning, sammansatt förpackning, storförpackning, tunnplåtsförpackning, ytterförpackning och återanvänd förpackning). Anm För radioaktiva ämnen, se 2.2.7.2.

Förpackningsgrupp (Ämnesförteckning kodtolk kolumnrubriker ADR)
En grupp i vilken vissa ämnen för förpackningsändamål inplaceras på grund av sin farlighetsgrad under transporten. Förpackningsgrupperna har följande betydelse, som beskrivs närmare i kapitel 5 • förpackningsgrupp I mycket farliga ämnen, • förpackningsgrupp II farliga ämnen, • förpackningsgrupp III mindre farliga ämnen. Anm Vissa föremål som innehåller farliga ämnen är också inplacerade i en förpackningsgrupp.

Förslutning
En anordning som tjänar till att försluta öppningen i ett kärl.

Gas
Ämne som a. har ett ångtryck över 300 kPa (3 bar) vid 50 °C, eller b. är fullständigt gasformigt vid 20 °C och normalt atmosfärtryck på 101,3 kPa.

Gasflaska
Gaskärl med volym upp till 150 liter (se även gasflaskpaket).

Gasflaskpaket
Enhet av fast sammanbundna gasflaskor, som är förbundna med varandra med ett samlingsrör.

Gaskärl
Ett samlingsbegrepp för kärl för gaser i klass 2, omfattande gasflaskor, storflaskor, tryckfat, kryokärl och gasflaskpaket.

GIS
Geografiskt informationssystem.

Högsta nettovikt
Högsta nettovikten av innehållet i en enskild förpackning eller högsta summan av vikterna hos innerförpackningarna och deras innehåll, uttryckt i kg.

Högsta tillåtna bruttovikt
a. (För alla slag av IBC-behållare utom flexibla) vikten hos behållarskalet, dess driftutrustning, dess strukturdelar och dess för transporten högsta tillåtna last, b. (för tankar) summan av tankens taravikt och den för transporten högsta tillåtna lasten.

Högsta tillåtna last (för flexibla IBC-behållare)
Högsta nettovikten, för vilken en IBC-behållare är konstruerad och godkänd för transport.

Högsta volym
Den högsta invändiga volymen hos kärl eller förpackningar, inklusive storförpackningar och IBC-behållare, uttryckt i m3 eller liter.

IAEA
International Atomic Energy Agency.

IATA
International Air Transport Association.

IBC (IBC-behållare)
IBC (av engelskans intermediate bulk container) är en typ av behållare för vätskor eller bulklast. De konstruerade för att på ett smidigt sätt transportera ämnen som annars är mer svårhanterliga. Formen är vanligtvis mer eller mindre kubisk och anpassad för maskinell hantering. Eftersom IBC:er ofta används för att transportera farligt gods finns det en del krav på utformningen, bland annat gällande volym, material och hållbarhet.

IBC-behållare
(Intermediate Bulk Container) Styv eller flexibel transporterbar förpackning, som inte är upptagen i kapitel 6.1 och a. har en volym av i. högst 3,0 m3 (3000 liter) för fasta ämnen och vätskor i förpackningsgrupp II och III, ii. högst 1,5 m3 för fasta ämnen i förpackningsgrupp I, om dessa är förpackade i flexibla IBC-behållare, IBC-behållare av plast, integrerade IBC-behållare, eller IBC-behållare av papp eller trä, iii. högst 3,0 m3 för fasta ämnen i förpackningsgrupp I, om dessa är förpackade i IBC-behållare av metall, iv. högst 3,0 m3 för radioaktiva ämnen i klass 7, b. är konstruerad för mekanisk hantering, c. kan klara påkänningarna vid hantering och transport, vilket skall verifieras genom de i 6.5 angivna provningarna (se även flexibla IBC-behållare, IBC-behållare av trä, IBC-behållare av papp, integrerade IBC-behållare med innerbehållare av plast, IBC-behållare av metall och IBC-behållare av styv plast). Anm: 1. UN-tankar eller tankcontainrar räknas inte som IBC-behållare. 2. IBC-behållare räknas inte som container i ADR:s mening.

IBC-behållare av metall
En IBC-behållare, som består av ett behållarskal av metall samt ändamålsenlig driftutrustning och strukturdelar.

IBC-behållare av papp
En IBC-behållare, som består av ett behållarskal av papp med eller utan åtskilda övre och nedre gavlar, i förekommande fall med innerbeklädnad (men inga innerförpackningar), samt ändamålsenlig driftutrustning och strukturdelar.

IBC-behållare av trä
En IBC-behållare av trä består av ett styvt eller hopfällbart behållarskal av trä med innerbeklädnad (men inga innerförpackningar) samt ändamålsenlig driftutrustning och strukturdelar.

ICAO
International Civil Aviation Organization.

ICAO TI
The International Civil Aviation Organization Technical Instructions on the Safe Transport of Dangerous Goods by Air.

ICAOs tekniska instruktioner
Tekniska instruktioner för säker transport av farligt gods med flyg, komplettering till bihang 18 till Chicagoöverenskommelsen för internationell luftfart (Chicago, 1944), utgiven av internationella organisationen för civil luftfart (ICAO), Montreal.

ILO
International Labour Organization.

IMDG-koden
International Maritime Dangerous Goods Code, internationell kod för transport av farligt gods på fartyg, tillämpningsbestämmelser till kapitel VII, del A av den internationella överenskommelsen av 1974 till skydd av människoliv till sjöss (SOLAS-konventionen), utgiven av internationella sjöfartsorganisationen (IMO), London.

IMO (International Maritime Organization, Inter-Governmental Maritime Consultative Organization, IMCO)
Internationella sjöfartsorganisationen, IMO, International Maritime Organization, en mellanstatlig rådgivande sjöfartsorganisation med säte i London, som sorterar under FN och utgör internationell sjöfartsmyndighet. Hette tidigare Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO)

Inneslutning
Förpackningar, gasflaskor, IBC-behållare och storförpackningar.

Inneslutning
En container, ofta inredd, med fast monterad utrustning, till exempel lastbygga.

Integrerad förpackning (glas, porslin eller stengods)
Av ett innerkärl av glas, porslin eller stengods och en ytterförpackning (av metall, trä, papp, plast, skumplast osv) bestående förpackning. När den en gång hopsatts, så bildar den en odelbar enhet, vilken som sådan fylls, lagras, transporteras och töms. Anm: Innerdelen av en integrerad förpackning betecknas normalt som innerkärl. Så är t ex innerdelen av en 6HA1 - integrerad förpackning (plast) ett sådant innerkärl, då den normalt inte är avsedd för att ha en behållarfunktion utan sin ytterförpackning, således är den ingen innerförpackning.

Integrerad förpackning (plast)
Av ett innerkärl av plast och en ytterförpackning (av metall, papp, plywood osv) bestående förpackning. När den en gång hopsatts så bildar den en odelbar enhet, vilken som sådan fylls, lagras, transporteras och töms. Anm: Se anm till ”integrerad förpackning (glas, porslin eller stengods)”.

Integrerad IBC-behållare med innerbehållare av plast (IBC)
En IBC-behållare som består av en ram i form av ett styvt yttre hölje runt en plastinnerbehållare med driftutrustning eller andra strukturdelar. Den är konstruerad så att innerbehållaren och det yttre höljet efter sammansättning bildar en odelbar enhet, vilken som sådan fylls, lagras, transporteras eller töms. Anm: När uttrycket plast används i förbindelse med integrerade IBC-behållare inkluderar det också andra polymera material, såsom gummi m m.

IRU
International Road Transport Union.

ISO
International Organization for Standardisation.

Joint-möte
Möte för harmonisering av reglerna för transport av farligt gods på väg (ADR) och järnväg (RID). Mötet är rådgivande för de beslut som fattas av FN:s arbetsgrupp WP.15 och OTIF:s arbetsgrupp RID-Fachausschuss.

KBV
Kustbevakningen.

KemI
Kemikalieinspektionen.

KIFS
Kemikalieinspektionens författningssamling.

Klassificering (Ämnesförteckning kodtolk kolumnrubriker ADR)
De i ADR/ADR-S förekommande klasserna av farligt gods har tillhörande bokstavskoder som beskriver det specifika ämnets egenskaper, exempelvis "F" som i Flammable och/eller "T" som i Toxic. Listas i egen kolumn i ämnesförteckningen. Följ länken nedan för komplett förteckning med klassificeringskoder.

Kolli
Den transportfärdiga slutprodukten av förpackningsprocessen, som består av förpackningen, storförpackningen eller IBC-behållaren och dess innehåll. Begreppet omfattar gaskärl enligt definition i detta avsnitt samt föremål, som p g a sin storlek, vikt eller utformning får transporteras oförpackade eller i vaggor, korgar eller hanteringsanordningar. Begreppet gäller varken gods, som transporteras i bulk, eller ämnen, som transporteras i tank. Anm: För radioaktiva ämnen, se 2.2.7.2.

Kollin (Ämnesförteckning kodtolk kolumnrubriker ADR)
Bestämmelser gällande ADR-kollin är kodade V1 till V14, har egen kolumn i ämnesförteckning ADR. Följ länken nedan för komplett förteckning med kollibestämmelser.

Komplett last
Last som kommer från en avsändare för vilken användningen av ett fordon eller en storcontainer är exklusivt reserverad, och där all lastning och lossning sker enligt avsändarens eller mottagarens instruktioner. Anm: Motsvarande begrepp finns även för klass 7 (se 2.2.7.2).

Kontrolltemperatur
Den högsta temperatur vid vilken den organiska peroxiden eller det självreaktiva ämnet kan transporteras säkert.

Kryokärl
Värmeisolerat gaskärl för kylda kondenserade gaser med en volym av högst 1000 liter.

Kärl
Produktinneslutning som kan fyllas med och innehålla ämnen eller föremål, inklusive alla slags förslutningsanordningar. Tankskal omfattas inte av denna definition (se även kryokärl, innerkärl, styv innerbehållare och engångsbehållare). Anm: Kärl för gaser i klass 2 betecknas gaskärl och omfattar gasflaskor, storflaskor, tryckfat, kryokärl och gasflaskpaket.

Lastare
Företag som lastar farligt gods i ett fordon eller en storcontainer.

LMV
Lantmäteriverket.

Låda
Fyrkantig eller flersidig förpackning med hela väggar av metall, trä, plywood, träfibermaterial, papp, plast eller annat ändamålsenligt material. Såvida inte förpackningens integritet äventyras under transporten, så får små öppningar tas upp för att underlätta hantering eller öppnande eller för att uppfylla klassificeringskriterier.

Marine pollutant
Med ”Marine Pollutant” avses sådant gods, som om det kommer ut i vattnet kan påverka den akvatiska miljön. Det vill säga ämnet kan förorsaka allvarliga skador eller död på fisk och växter. Det är framför allt giftiga ämnen (primär- eller sekundärfara) som påverkar fisk och miljö.

Medlem av fordonsbesättning
Förare eller annan person som medföljer föraren av skäl som avser säkerhet, transportskydd, utbildning eller drift.

MEMU
Mobil utrustning för tillverkning av explosiva ämnen.

MFAG
Medical First Aid Guide. Anvisningar om första hjälpen i IMDG-koden.

Mottagare
mottagaren enligt transportavtalet. Betecknar mottagaren enligt de för transportavtalet gällande bestämmelserna en tredje part, så räknas denna som mottagaren i ADR/ADR-S:s mening. Sker transporten utan transportavtal så är mottagaren det företag, som övertar det farliga godset vid ankomsten.

MP
Marine Pollutant. Vattenförorenande.

MSB
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är transportmyndighet för transport av farligt gods på väg och järnväg. Att vara transportmyndighet innebär att MSB arbetar för att förebygga och skadebegränsa olyckor och tillbud respektive obehörigt förfarande med farligt gods, i samband med transport av farligt gods på land.

MSBFS
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling.

MSBFS 2011:1 (ADR-S)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng. Gällande utgåva 2011:1. Föreskrifterna innehåller både internationella och nationella bestämmelser.

n.o.s.
Not otherwise specified. En samlingsbenämning till vilken ämnen, blandningar, lösningar eller föremål i vissa fall ska tilldelas.

N.O.S. (Not Otherwise Specified)
En samlingsbenämning, till vilka sådana ämnen, blandningar, lösningar eller föremål kan ordnas, som a. inte är uttryckligen nämnda i kapitel 3.2, tabell A och b. har kemiska, fysikaliska och/eller andra farliga egenskaper, som motsvarar den klass, den klassificeringskod, den förpackningsgrupp och den benämning som n.o.s.-beteckningen har.

Nominell volym hos kärlet
Den nominella volymen i liter av det farliga ämne som kärlet innehåller. För gasflaskor för komprimerade gaser skall nominell volym motsvara gasflaskans vattenvolym.

NVDB
Nationell vägdatabas.

Nödtemperatur
Den temperatur vid vilken nödprocedurer skall verkställas i händelse av förlorad temperaturkontroll.

OCTI
Central Office for International Carriage by Rail. Sekretariat till OTIF.

OTIF
Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail.

Overpack
En omslutning som används av en enskild avsändare för att innehålla ett eller flera kollin och för att bilda en enhet som är lättare att hantera och stuva under transport. Exempel på overpack är: a. en lastplatta, exempelvis en pall, på vilken flera kollin ställs eller staplas och säkras med tejp, bandning, krymp- eller sträckfilm eller på andra ändamålsenliga sätt, eller b. en yttre skyddsförpackning, exempelvis en låda eller korg.

Presenningsförsett fordon
Öppet fordon, försett med presenning till skydd för lasten.

Reducerad mängd (Reducerade mängder Ämnesförteckning kodtolk kolumnrubriker ADR)
Reducerad mängd är ett sätt att transportera farligt gods med vissa lättnader från bestämmelserna i ADR-S och RID-S. Det är mängden farligt gods per förpackning som avgör om reducerad mängd kan tillämpas eller inte.

Restprodukter (avfall)
Ämnen, lösningar, blandningar eller föremål, för vilka ingen omedelbar användning avses, men som transporteras till upparbetning, deponi eller avlägsnande genom förbränning eller andra kvittblivningssätt.

RIB
MSB:s integrerade beslutsstöd för skydd mot olyckor.

RID
Reglemente för internationell transport av farligt gods på järnväg, bihang 1/C till bilaga B (Enhetliga regler för avtal om internationell godsbefordran på järnväg) (CIM) i COTIF (Överenskommelsen om internationell järnvägsbefordran). På engelska: "Regulations for the International carriage of Dangerous goods by rail". På franska: "Réglement Concernant le Transport International Ferroviaire des Marchandises Dangereuses".

RID-Fachausschuss
OTIF:s arbetsgrupp som fastställer reglementet för internationell transport av farligt gods på järnväg (RID).

RID-S
Benämningen på föreskrifterna som i Sverige gäller för transport av farligt gods på järnväg. Föreskrifterna innehåller både internationella och nationella bestämmelser.

RPS
Rikspolisstyrelsen.

SADT (Self-Accelerating Decomposition Temperature)
Den lägsta temperatur vid vilken ett ämne i transportfärdig förpackning kan sönderfalla under självacceleration. Bestämmelserna för bestämning av SADT och effekterna vid uppvärmning under inneslutning finns i testhandboken, del II.

Sammansatt förpackning
För transporten sammansatt förpackning, som består av en eller flera innerförpackningar placeras i en ytterförpackning. Anm: Innerdelen av den sammansatta förpackningen betecknas alltid som innerförpackning, inte som innerkärl. En glasflaska är ett exempel på en sådan innerförpackning.

SCB
Statistiska centralbyrån.

SEVESO-direktivet
Direktiv för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och begränsa följderna av dem för människor och miljön.

Skyddad IBC-behållare (för IBC-behållare av metall)
En IBC-behållare, som är försedd med extra skydd mot stötar. Detta skydd kan t ex bestå av en flerskikts- (sandwich-) eller dubbelväggskonstruktion eller av en ram med galler av metall.

SMI
Smittskyddsinstitutet.

Småcontainer
En container med en volym av minst 1,0 m3 och högst 3,0 m3. Anm: För radioaktiva ämnen, se 2.2.7.2.

SOLAS
International Convention for the Safety of Life at Sea. Den internationella överenskommelsen till skydd av människoliv till sjöss, utgiven av IMO.

SP
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

SRVFS
Dåvarande Statens räddningsverks författningssamling.

SSM
Strålsäkerhetsmyndigheten.

Storcontainer
a. En container med invändig volym över 3,0 m3, b. i CSC:s mening en container med en av de fyra nedre ytterhörnen begränsad basyta, i. på minst 14 m2 (150 kvadratfot) eller ii. på minst 7 m2 (75 kvadratfot), när den är utrustad med övre hörnbeslag. Anm: För radioaktiva ämnen, se 2.2.7.2

Storförpackning
En av en ytterförpackning bestående förpackning som innehåller föremål eller innerförpackningar, a. är konstruerad för mekanisk hantering och b. har en nettovikt över 400 kg eller en volym över 450 liter, men en högsta volym av 3,0 m3.

Styv IBC-behållare av plast
En IBC-behållare, som består av ett behållarskal av styv plast som kan ha strukturdelar och ändamålsenlig driftutrustning.

Styv innerbehållare (för integrerade IBC-behållare)
Behållare som bibehåller sin vanliga form i tomt tillstånd, utan att förslutningarna är på sin plats och utan stöd av det yttre höljet. Innerbehållare som inte är styva räknas som flexibla.

SWEDAC
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. The Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment.

Säck
Flexibel förpackning av papper, plastfolie, textil, vävt material eller annat ändamålsenligt material.

SÄIFS
Dåvarande Sprängämnesinspektionens författningssamling.

Säkerhetsrådgivare
Person som genomgått särskild utbildning, examination och godkänts av MSB.

Sändning
Ett enskilt kolli eller flera kollin eller en last med farligt gods, som en avsändare överlämnar till transport.

Särbestämmelser ADR (Ämnesförteckning kodtolk kolumnrubriker ADR)
Kodas i ämnesförteckningen med en siffra i kolumnen Särbestämmelser. Följ länken nedan för komplett förteckning.

Tank
Ett tankskal med driftsutrustning och strukturdelar. När termen tank används separat avser den en tankcontainer, UN-tank, avmonterbar tank eller fast tank.

Tankcontainer
En transportutrustning, som motsvarar definitionen för container, och som består av ett tankskal och utrustningsdetaljer, inklusive anordningar som medger omlastning av tankcontainern utan väsentlig förändring av dess orientering, och som används för transport av vätskor, gasformiga, flytande, pulverformiga eller granulerade ämnen och har en volym över 0,45 m3 (450 liter). Anm: IBC-behållare som uppfyller bestämmelserna i 6.5 räknas inte som tankcontainrar.

Tankfordon
Fordon, byggt för transport av flytande, gasformiga, pulverformiga eller granulerade ämnen, och som består av en eller flera fasta tankar. Utöver själva fordonet eller det chassi som används i dess ställe, består ett tankfordon av ett eller flera tankskal, med tillbehör och anordningar för att fästa dem till fordonet eller chassienheterna.

Testhandboken
Tredje omarbetade utgåvan av FN-rekommendationerna för transport av farligt gods, handbok för provning och kriterier, utgiven av Förenta nationerna (ST/SG/AC.10/11/Rev.3).

Transport
Förflyttning av farligt gods, inklusive därav förorsakade uppehåll och av trafiken betingad lagring av det farliga godset i fordon, tankar och containrar före, under och efter förflyttningen. Denna definition innefattar också mellanlagring av farligt gods för att byta transportsätt eller transportmedel (omlastning). Detta under förutsättning att transporthandlingar kan uppvisas på begäran, i vilka avsändnings- och mottagningsort framgår, samt att kollin och tankar inte öppnas under mellanlagringen – utom vid kontroll av behörig myndighet. Anm: För radioaktiva ämnen, se 2.2.7.2.

Transport i bulk (Ämnesförteckning kodtolk kolumnrubriker ADR)
Transport av oförpackade fasta ämnen eller föremål i fordon eller container. Begreppet avser varken gods som transporteras som kollin eller ämnen som transporteras i tank. Kodas i ämnesförteckningen med VV1 till VV14. Följ länken nedan för komplett förteckning med bulkbestämmelser.

Transportenhet
Motordrivet fordon utan släpvagn, eller en kombination bestående av ett motorfordon med släpvagn.

Transportkategorier ADR (Värdeberäknad mängd)
Specificerar mängd och multiplikationsfaktor för transport av Värdeberäknad mängd. Kodas i ämnesförteckningen med en siffra i kolumnen Transportkategorier. Följ länken nedan för komplett förteckning.

Transportör
Företag som genomför transport, med eller utan transportavtal.

TS
Transportstyrelsen.

Tunnelrestriktion (Tunnelrestriktioner)
Vägtunnlar med restriktioner för transport av farligt gods kategoriseras i fem tunnelkategorier A-E. Respektive ämne i ämnesförteckningen har motsvarande bokstavskombination i kolumnen Tunnelrestriktion. Följ länken nedan för förklaring på dessa tunnelrestriktionskoder.

Tunnplåtsförpackning
Förpackning med runt, elliptiskt, fyrkantigt eller flersidigt tvärsnitt (även koniskt) samt förpackning med kägelformad hals eller spannformad förpackning av metall med en väggtjocklek under 0,5 mm (t ex vitplåt), med plana eller välvda gavlar och med en eller flera öppningar, som inte omfattas av definitionen för fat eller dunk.

Täckt fordon
Fordon med lastutrymme som kan tillslutas.

UIC
International Union of Railways.

UN (FN)
United Nations. Förenta Nationerna (FN).

UN-nummer
Identifieringsnummer för farligt gods. Fyrställigt tal som utgör ett nummer för att identifiera ämnen eller föremål enligt FN:s modellregelverk. Numret består av bokstäverna "UN" och fyra siffror. Exempelvis: UN 1203. UN-nummer fastställs av FN:s "Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods".

UNECE
United Nations Economic Commission for Europe. FN:s ekonomiska kommission för Europa.

UNEP
United Nations Environment Programme.

UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Vikt av ett kolli
Bruttovikten av kollit, om inget annat föreskrivs. Vikten hos containrar och tankar för godstransport ingår inte i bruttovikten,

VOC
Volatile Organic Compounds. Flyktiga organiska ämnen.

WP.15
Working Party on the Transport of Dangerous Goods. FN:s arbetsgrupp inom UNECE, som fastställer den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR).

VV
Vägverket, numera Trafikverket

Värdeberäknad mängd (Ämnesförteckning kodtolk kolumnrubriker ADR)
Värdeberäknad mängd är ett sätt att transportera farligt gods med vissa lättnader från bestämmelserna i ADR-S. Till skillnad från transport av reducerade och begränsade mängder måste inte det farliga godset vara förpackat i mindre förpackningar när värdeberäknad mängd ska tillämpas utan det är den totala mängden farligt gods på transportenheten som avgör om värdeberäknad mängd kan tillämpas eller inte. Ämnesförteckningen specificerar mängd och multiplikationsfaktor för respektive ämne med en siffra i kolumnen Transportkategorier, följ länken nedan för kodtolk.

Vätska
Ett ämne som vid 50 °C har ett ångtryck av högst 300 kPa (3 bar) och vid 20 °C och ett tryck av 101,3 kPa inte är fullständigt gasformigt och som a. vid ett tryck av 101,3 kPa har en smältpunkt eller smältstart vid högst 20 °C eller b. enligt provningsmetoden ASTM D 4359-90 är flytande eller c. enligt kriterierna i den i 2.3.4 beskrivna provningsmetoden (penetrometermetoden) för bestämning av viskositet inte är tjockflytande. Anm: I tankbestämmelsernas mening räknas som transport i vätskeform: - transport av vätskor enligt ovanstående definition eller - transport av fasta ämnen, som avlämnas till transport i smält tillstånd.

Växeltank
En tank monterad på ett växelflak och som räknas som tankcontainer.

Ytterförpackning
Yttre skyddet i en integrerad eller sammansatt förpackning, inklusive de ämnen med absorberande egenskaper, stötdämpning och alla andra beståndsdelar som behövs för att innesluta och skydda innerkärl eller innerförpackningar.

Återanvänd förpackning
En förpackning som efter undersökning befunnits fri från sådana brister som inverkar på dess förmåga att klara funktionsprovningen. Denna definition omfattar särskilt sådana förpackningar, som återfylls med likadant eller liknande kompatibelt gods och transporteras inom distributionsnät, som står under tillsyn av produktens avsändare.

Öppet fordon
Fordon, vars flak inte har någon påbyggnad eller endast har sidolämmar och en bakläm.