ADR-skyltar
Fordonsmärkning

Orangefärgad skylt, onumrerad
Orangefärgad skylt påvisar förekomst av farligt gods.

Risk: De onumrerade skyltarna används i första hand för styckegodstransporter.

Storlek: Mer information


Orangefärgad skylt, sifferskylt
Orangefärgad skylt påvisar förekomst av farligt gods.
Förteckning farlighetsnummer
Förteckning UN-nummer

Risk: Sifferskyltar används för bulk-, tank- och tankcontainertransport. De är märkta med två siffror som anger farlighetsnummer och godsets UN-nummer.

Storlek: Mer information

Etiketter (farligt gods, ADR)
Klass 1 : Explosiva ämnen och föremål
Nr 1
Explosiv vara
Ämnen eller föremål med risk för massexplosion/splitter/brand (beroende på riskgrupp), se etikett 1.1-1.3 nedan.
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med explosiva ämnen och föremål med fara enligt riskgrupp.

Storlek: Mer information

Nr 1.1
Explosiv vara
Ämnen eller föremål med risk för massexplosion.
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med explosiva ämnen och föremål innebär fara för:

 • tryckvåg
 • splitter
 • värmestrålning.

Storlek: Mer information

Nr 1.2
Explosiv vara
Ämnen eller föremål med risk för splitter men utan risk för massexplosion.
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med explosiva ämnen och föremål innebär fara för:

 • tryckvåg
 • splitter
 • värmestrålning.

Storlek: Mer information

Nr 1.3
Explosiv vara
Ämnen eller föremål med risk för brand och mindre risk för tryckvåg eller splitter - och utan risk för massexplosion.
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med explosiva ämnen och föremål innebär fara för:

 • tryckvåg
 • splitter
 • värmestrålning.

Storlek: Mer information

Nr 1.4
Explosiv vara
Ämnen eller föremål med mycket liten risk vid antändning
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med explosiva ämnen och föremål innebär fara för:

 • tryckvåg
 • splitter
 • värmestrålning.

Storlek: Mer information

Nr 1.5
Explosiv vara
Mycket okänsliga ämnen med risk för massexplosion
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med explosiva ämnen och föremål innebär fara för:

 • tryckvåg
 • splitter
 • värmestrålning.

Storlek: Mer information

Nr 1.6
Explosiv vara
Extremt okänsliga föremål utan risk för massexplosion
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med explosiva ämnen och föremål innebär fara för:

 • tryckvåg
 • splitter
 • värmestrålning.

Storlek: Mer information

Klass 2 : Gaser
Nr 2.1
Brandfarlig gas
(vit eller svart flamma på röd bakgrund)
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor där tryckkärl och gasflaskor är inblandade innebär fara för:

 • tryckvåg
 • splitter
 • värmestrålning.
Olyckor med oantända brandfarliga gaser medför fara för:
 • tryckvåg
 • splitter
 • köld.
Olyckor med brandfarliga gaser som brinner medför fara för:
 • värmestrålning.

Storlek: Mer information

Nr 2.2
Icke giftig, icke brandfarlig gas
(vit eller svart gasflaska på grön bakgrund)
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor där tryckkärl och gasflaskor är inblandade innebär fara för:

 • tryckvåg
 • splitter
 • värmestrålning.
Olyckor med icke brandfarliga, icke giftiga gaser medför fara för:
 • syrebrist (i slutna utrymmen)
 • köldskada (gäller kondenserade gaser).

Storlek: Mer information

Nr 2.3
Giftig gas
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor där tryckkärl och gasflaskor är inblandade innebär fara för:

 • tryckvåg
 • splitter
 • värmestrålning.
Olyckor med giftiga gaser medför fara för:
 • förgiftning
 • köldskada (gäller kondenserade gaser)
 • frätskada.

Storlek: Mer information

Klass 3 : Brandfarliga vätskor
Nr 3
Brandfarlig vätska
(vit eller svart flamma på röd bakgrund)
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med brandfarliga vätskor medför fara för:

 • värmestrålning
 • tryckvåg
 • splitter.

Storlek: Mer information

Klass 4 : Brandfarliga fasta ämnen
Nr 4.1
Brandfarligt fast ämne
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med brandfarliga fasta ämnen medför fara för värmestrålning.

Storlek: Mer information

Nr 4.2
Självantändande ämne
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med självantändande ämnen medför fara för värmestrålning.

Storlek: Mer information

Nr 4.3
Ämne som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
(vit eller svart flamma på blå bakgrund)
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten medför fara för

 • värmestrålning
 • tryckvåg
 • splitter.

Storlek: Mer information

Klass 5 : Oxiderande ämnen och organiska peroxider
Nr 5.1
Oxiderande ämne
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med oxiderande ämnen medför fara för

 • värmestrålning
 • tryckvåg
 • splitter.

Storlek: Mer information

Nr 5.2
Organisk peroxid
I flytande eller fast form
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med organiska peroxider medför fara för

 • värmestrålning
 • tryckvåg
 • splitter.

Storlek: Mer information

Klass 6 : Giftiga och smittfarliga ämnen
Nr 6.1
Giftigt ämne
Giftig substans som kan orsaka allvarlig ohälsa eller död
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med giftiga ämnen medför fara för förgiftning.

Skadorna kan uppstå direkt eller efter flera månader. Skadorna kan ge upphov till cancer efter flera år.

Storlek: Mer information

Nr 6.2
Smittfarligt ämne
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med smittförande ämnen medför fara för infektion.

Storlek: Mer information

Klass 7 : Radioaktiva ämnen
Nr 7A
Radioaktivt ämne
Ämne som genom sitt sönderfall producerar alfa-, beta- eller gammastrålning
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med radioaktiva ämnen medför fara för joniserande strålning. Strålskador visar sig inte omedelbart utan först efter en viss tid.

Storlek: Mer information

Nr 7B
Radioaktivt ämne
Ämne som genom sitt sönderfall producerar alfa-, beta- eller gammastrålning
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med radioaktiva ämnen medför fara för joniserande strålning. Strålskador visar sig inte omedelbart utan först efter en viss tid.

Storlek: Mer information

Nr 7C
Radioaktivt ämne
Ämne som genom sitt sönderfall producerar alfa-, beta- eller gammastrålning
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med radioaktiva ämnen medför fara för joniserande strålning. Strålskador visar sig inte omedelbart utan först efter en viss tid.

Storlek: Mer information

Nr 7D
Radioaktivt ämne
Ämne som genom sitt sönderfall producerar alfa-, beta- eller gammastrålning
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med radioaktiva ämnen medför fara för joniserande strålning. Strålskador visar sig inte omedelbart utan först efter en viss tid.

Storlek: Mer information

Nr 7E
Radioaktivt ämne
Ämne som genom sitt sönderfall producerar alfa-, beta- eller gammastrålning
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med radioaktiva ämnen medför fara för joniserande strålning. Strålskador visar sig inte omedelbart utan först efter en viss tid.

Storlek: Mer information

Klass 8 : Frätande ämnen
Nr 8
Frätande ämne
Ämnen som kan skada utrustning eller levande vävnad
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med frätande ämnen innebär fara för frätskador som kan visas sig som allt från en lätt rodnad till sönderfrätt hud.

Storlek: Mer information

Klass 9 : Övriga farliga ämnen
Nr 9
Farliga ämnen och föremål
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Farorna är situationsberoende och måste fastställas från olycka till olycka.

Storlek: Mer information


Ämnen som transporteras med förhöjd temperatur (heta föremål)
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med ämnen som transporteras med förhöjd temperatur innebär fara för brännskador.Miljöfarliga ämnen
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med miljöfarliga ämnen innebär fara för skador på miljön.

Storlek: Mer information

Övriga etiketter och märkningar
Nr 11
Stuvas med pilspetsarna uppåt
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)


Begränsad mängd
Farligt gods som förpackas i tillräckligt små mängder för att kunna transporteras enligt undantagen för begränsad mängd.
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)


Reducerad mängd
Farligt gods som förpackats i tillräckligt små mängder för att kunna transporteras enligt undantagen för reducerad mängd.
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)


Varningsmärke för enheter som är behandlade med gas
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)


Exempel på komplettering med UN-nr
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Farosymboler/hanteringsetiketter (överlåtelsemärkning)

Brandfarlig
Hemsida MSB (klassificering och märkning)


Cancer - mutation - reproduktionsskada
Hemsida MSB (klassificering och märkning)


Explosiv
Hemsida MSB (klassificering och märkning)


Frätande
Hemsida MSB (klassificering och märkning)


Giftig
Hemsida MSB (klassificering och märkning)


Hälsoskadlig/irriterande
Hemsida MSB (klassificering och märkning)


Miljöfarlig
Hemsida MSB (klassificering och märkning)


Oxiderande
Hemsida MSB (klassificering och märkning)


Tryckkärl
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

Skyltar (AFS 2008:13)
Brandredskap

Brandslang/-post
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Brandsläckare
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Andra brandskydd
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Riktningspil
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Nödtelefon
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Stege
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information

Förbudsskyltar

Förbjudet för arbetsfordon
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Tillträde förbjudet för gående
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Obehöriga äga ej tillträde
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Får ej vidröras
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Rökning och öppen eld förbjuden
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Förbjudet att använda vatten för släckning
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Ej dricksvatten
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Rökning förbjuden
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information

Hinder

Streckade linjer
Risk för kollision med hinder, fallrisk eller risk för fallande föremål
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information

Nödskyltar

Riktningsnpil
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Nödtelefon för första hjälpen och utrymning
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Ögondusch
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Nöddusch
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Bår
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Första hjälpen
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Utrymningsväg
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information

Påbudsskyltar

Ögonskydd måste användas
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Ansiktsskydd måste användas
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Hörselskydd måste användas
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Skyddshjälm måste användas
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Skyddsskor måste användas
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Skyddshandskar måste användas
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Skyddskläder måste användas
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Andningsskydd måste användas
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Säkerhetssele måste användas
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Fotgängare ska använda denna väg
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Allmänt påbud (ev. med tilläggsskylt)
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information

Varningsskyltar

Explosiva ämnen/ varor
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Brandfarliga ämnen/varor eller hög temperatur
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Oxiderande ämnen/varor
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Frätande ämnen
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Giftiga ämnen
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Hälsoskadliga eller irriterande ämnen
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Låg temperatur
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Smittrisk
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Radioaktiva ämnen
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Ickejoniserande strålning
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Fallrisk
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Hinder/Snubbelrisk
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Kraftigt magnetfält
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Laserstrålning
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Fara (se tilläggsskylt för information)
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Farlig elektronisk spänning
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Godstrafik
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information


Hängande last
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information

Vägskyltar

Förbud mot fordon lastade med farligt gods


Tilläggsskylt för tunnelrestriktion


Rekommenderad färdväg för farligt gods

Äldre farosymboler
OBS! Dessa symboler upphävdes 2010-12-01 för märkning av ämnen (får dock användas t.o.m. 2015-06-01 för märkning av blandningar)
C
Frätande
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

E
Explosiv
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

F
Mycket brandfarlig
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

F+
Extremt brandfarlig
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

N
Miljöfarlig
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

O
Oxiderande
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

T
Giftig
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

T+
Mycket giftig
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

Xi
Irriterande
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

Xn
Hälsoskadlig
Hemsida MSB (klassificering och märkning)